16.02.2007 11:05

Akcionāru (dalībnieku) sapulču organizēšana, ietverot:


  • sapulces darba kārtības sastādīšanu, ņemot vērā sapulces mērķi;
  • sapulces norisei piemērotu telpu izvēli, izvērtējot paredzamo sapulces dalībnieku skaitu;
  • sapulces izziņošanu, nosūtot uzaicinājumus akcionāriem un publicējot paziņojumu par sapulces sasaukšanu laikrakstos;
  • juridiski precīzu sapulces lēmumu projektu sagatavošanu;
  • sapulces detalizētas norises kārtības (scenārija) sagatavošanu, paredzot problēmsituāciju iespējamos risinājumus;
  • akcionāru reģistrāciju, ātru un precīzu balsu skaitīšanu sapulcē, izmantojot speciālu programmnodrošinājumu;
  • profesionālu sapulces vadīšanu, nodrošinot rezultatīvu sapulces norisi;
  • sapulces protokolēšanu un protokola noformēšanu atbilstošu normatīvo aktu prasībām;
  • akcionāru un nepieciešamo institūciju informēšanu par sapulces lēmumiem;
  • sapulces pieņemto lēmumu reģistrāciju LR komercreģistrā.

Augšup