16.02.2007 11:05

Akcionāru (dalībnieku) reģistru kārtošana, ietverot:


 • akcionāru reģistra auditu un sakārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • akcionāru reģistra vešanu, izmantojot speciāli šim mērķim izstrādātu programmnodrošinājumu:
   • akciju glabāšanu un īpašuma tiesību uz akcijām nodrošināšanu;
   • dokumentu pieņemšanu no akcionāriem, akcionāru maiņas gadījumā;
   • izmaiņu veikšanu akcionāru reģistrā (pēc sabiedrības ieskata šo funkciju iespējams veikt arī pašā sabiedrībā);
   • izziņu no akcionāru reģistra sagatavošanu un izsniegšanu akcionāriem;
   • paziņojumu izsūtīšanu akcionāriem (uzaicinājums uz akcionāru sapulci, uzaicinājums izmantot pirmpirkuma tiesības, utml.);
   • vērtspapīru notikumu izpildi (dividenžu izmaksu, akciju nomināla maiņu, akciju emisiju apvienošanu, prēmijakciju emisiju, utml.);
   • citu darbību veikšanu pēc sabiedrības pieprasījuma.

Augšup