16.02.2007 11:05

Uzņēmumu juridiska apkalpošana, daloties ar Jums mūsu pieredzē un sniedzot konsultācijas par:


  • korporatīvo pārvaldību (akcionāru sapulces, padomes un valdes savstarpējām attiecībām, pienākumiem un tiesībām);
  • akciju/SIA daļu uzskaiti un atsavināšanu;
  • akciju un parāda vērtspapīru (obligāciju) izlaidi;
  • akciju obligāto/brīvprātīgo atpirkšanu;
  • vērtspapīru notikumu izpildi (dividenžu izmaksu, vērtspapīru nominālvērtības maiņu, akciju emisiju apvienošanu, prēmijakciju izlaidi, utml.);
  • akciju sabiedrību darbību regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;
  • pamatkapitāla palielināšanu/samazināšanu akciju sabiedrībām un SIA;
  • kapitālsabiedrību restrukturizāciju un aktīvu pārvaldības optimizāciju;
  • kā arī nodrošinot Jūsu ikdienas juridisko apkalpošanu.

Augšup